Matbrist skapar kriser och kriser skapar matbrist

//
4 mins read

By Ella Wahlstedt

Många forskare och miljöexperter talar om att vi står inför en kommande global livsmedelskris. Kombinationen av klimatförändringarna och faktumet att befolkningen ökar i samma takt som markytan vi kan odla mat på minskar, försämrar våra chanser att försörja jordens alla invånare med mat. Det är därför centralt att stabilisera livsmedelsmarknaden inför framtiden, så att världen kan fortsätta att fungera. I dagsläget är livsmedelsmarknaden väldigt volatil, vilket innebär att råvarupriserna svänger mycket. I framtiden kan det få förödande konsekvenser för oss alla, då en livsmedelskris skapar stora samhällsproblem. Samtidigt kan det även vara själva samhällsproblemen i sig som är orsaken till en livsmedelskris. Detta därför att livsmedelsmarknaden styrs av förväntad tillgång på mat istället för den reella tillgången.

Förutom att exempelvis krig och konflikter kan begränsa och strypa mattillgången i utsatta länder av praktiska skäl, så har alltså förväntade samhällsproblem en påverkan på livsmedelsmarknaden. Idag beror inte de kraftigt svängande råvarupriserna på varierande resurstillgångar, utan det är främst en följd av börsspekulation i råvarupriserna. Det innebär att det inte huvudsakligen är den reella tillgången på livsmedel som styr livsmedelspriserna, utan den förväntade tillgången. Börsspekulation i råvarupriser är alltså mycket styrande i hur den globala livsmedelsmarknaden fungerar. Ett bevis på hur känsliga våra samhällen är för svängande livsmedelspriser är alla de uppror, kriser och konflikter som skapats till följd av att priser på olika råvaror stigit. Detta är därför en central aspekt att ta hänsyn till när man diskuterar en framtida livsmedelskris. Men vad är det med spekulationer i priser gör livsmedelsmarknaden så volatil? 

Sedan 1930-talet har råvaruhandeln varit hårt reglerad och börsspekulation har endast haft ett begränsat inflytande över råvarupriserna. Detta ändrades år 2000, efter att den amerikanska kongressen gjorde det möjligt för ett fritt antal människor att spekulera i de globala råvarupriserna. Nu fanns det inte längre en övre gräns på antalet spekulanter, utan de kunde satsa fritt på stapelvaror som olja och vete. Detta förändrade förutsättningarna för prissättning globalt, eftersom att de globala livsmedelspriserna skulle komma att styras till största delen av spekulanter på Wall Street i USA. Följaktligen blev spekulanterna drivande i att göra prisförändringarna på marknaden mer extrema och små svängningar i priserna byttes ut mot kraftig volatilitet. Den amerikanska staten varnades av ett antal forskare för att de svängande livsmedelspriserna riskerade att leda till politiska oroligheter. Från och med beslutet från den amerikanska kongressen var det bara en tidsfråga innan detta skulle få stora konsekvenser.

De stora konsekvenserna av börsspekulationen inträffande år 2010 när Ryssland drabbades av en extrem torka. Torkan innebar att stora delar av landets veteskörd gick förlorad, vilket i sin tur ledde till att deras premiärminister Vladimir Putin meddelade att Ryssland stängde sin veteexport. Då började vetepriset stiga i USA till följd av börsspekulationer. Där och då visste ingen hur mycket vete som skulle gå förlorat på grund av bortfallet i Ryssland, vilket resulterade i att vetepriset fortsatte att stiga. Under 2010 hade vetepriset nästan fördubblats. För många fattiga människor runt om i världen innebar det att de inte längre hade råd att köpa mat. I Tunisien var det droppen för många efter en lång tid av förtryck, missnöje och korruption. I protest mot regimen i Tunisien tände en ung grönsakshandlare, Mohammed Bouazizi, eld på sig själv och brann till döds för att han inte kunde försörja sin familj. Det blev startskottet på den arabiska våren, då en våg av politiska protester i Nordafrika och på Arabiska halvön kom att kasta in flertalet länder i väpnade konflikter. Att vetepriserna och sedermera resterande matpriser hade ökat berodde dock inte på att det var resursbrist, utan på spekulationerna från Wall Street. 

En konsekvens av de konflikter som skapades i och med den arabiska våren var att många människor tvingades på flykt. Det ledde i sin tur till stora flyktingströmmar till framför allt Europa. Flyktingströmmar som kom att sätta migrationspolitik i centrum för den nationella politiska debatten inom EU:s medlemsländer. Något som i sin tur bidrog till att högerpopulister fick mer makt inom unionen samt att den invandringsfientliga opinionen i Storbritannien blev drivande i Brexitomröstningen. Konsekvenserna av de volatila råvarupriserna skapade alltså otroligt mycket politisk, social och ekonomisk osäkerhet både internationellt och nationellt. Helt plötsligt hade de höga råvarupriserna lett till krig, svält och politiskt kaos runt om i världen. Och då fanns det inte ens någon reell brist på någon råvara, inte ens vete. 

Varför är en volatil livsmedelsmarknad och börsspekulation en relevant aspekt av den förväntade livsmedelskrisen? Till följd av att den är just förväntad, kommer den påverka börsen oavsett hur, när och om den inträffar. Det kommer att räcka med att experter eller sakkunniga spekulerar i att det kommer råda brist på en viss råvara eller livsmedel för att det direkt ska återspegla sig i livsmedelspriserna. Det kan göra att vi kastas in i en livsmedelskris redan innan maten börjar bli en bristvara, likt startskottet för den arabiska våren. Vidare kommer priserna att stiga orimligt mycket den dag som det väl finns en reell brist på livsmedel. Resultatet blir att väldigt få människor kommer att ha råd med mat. Idag har vi redan en situation där många människor lider av bristande tillgång till mat på grund av höga livsmedelspriser och denna andel av människor kommer att öka markant i samband med en global livsmedelskris. Människor som är vana att spendera runt 10 procent av sin inkomst på mat skulle kunna behöva spendera närmare hälften av sin inkomst på mat. De människor som redan nu knappt har råd med mat kan komma att stå inför en svältkatastrof. 

Denna volatila marknad utgör alltså en stor del av det hot som en framtida matkris skulle innebära. Det kommer att räcka med att skördarna förväntas slå fel i framtiden för att priserna ska fördubblas, vilket i sin tur kan leda till att otroligt många människor inte har råd att köpa mat. Att matbrist skapar kriser och kriser skapar matbrist kan alltså komma att bli ett väldigt farligt samspel i framtiden.

By Ella Wahlstedt

Illustration: Paulina Cederskär

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Italians Mad at Food

Next Story

Raise the Tax on Junk Food